ALGEMENE VOORWAARDEN

TALENTDIRIGENT

Artikel 1: Toepassingsgebied & definities

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten door de opdrachtnemer voor de opdrachtgever.

De opdrachtnemer: TALENTDIRIGENT (powered by verBETERproject.be)
De opdrachtgever: de klant in wiens opdracht een selectie wordt uitgevoerd door de opdrachtnemer

Artikel 2: Deontologie

De opdrachtnemer verbindt zich tot geheimhouding van alle gegevens die hij ontvangt van de opdrachtgever, waarvan hij kan vermoeden dat deze van vertrouwelijke aard zijn. De opdrachtnemer handelt in overeenstemming met de wet betreffende de bescherming van de privacy.

Artikel 3: Non-discriminatie

Elke persoon heeft gelijke kansen en wordt gelijk behandeld bij alle opdrachten uitgevoerd door de opdrachtnemer, ongeacht burgerlijke staat, geloofsovertuiging, politieke keuze, ras, leeftijd, sekse, seksuele gerichtheid, etnische afkomst of nationaliteit.

Artikel 4: Geheimhouding en vertrouwelijkheid

De opdrachtnemer is gehouden om op correcte en zorgvuldige wijze om te gaan met de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt.

Artikel 5: Gegevens

De opdrachtgever verstrekt aan de opdrachtnemer alle gegevens die nodig zijn voor een degelijke uitvoering van de opdracht.

Artikel 6: Termijn

De opdrachtnemer spant zich in om de toegewezen opdrachten binnen de afgesproken termijn te vervullen.

Artikel 7: Uitvoering opdracht

De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het uiteindelijke resultaat van de opdracht. De opdrachtnemer zal voorafgaandelijk en tijdens de opdrachtgever alle zorgvuldigheid in acht nemen. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het uiteindelijke resultaat van de opdracht, tenzij dit het gevolg is van aantoonbare nalatigheid van de opdrachtnemer. Eventuele aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is in dat geval beperkt tot het reeds gefactureerde bedrag en steeds in functie van de gekozen betalingsmodaliteit. De opdrachtnemer kan niet aansprakelijk gehouden worden voor schade en/of verliezen – waaronder begrepen gevolgschade – als gevolg van handelen en/of nalaten van een door de opdrachtnemer uitgevoerde opdracht.

Artikel 8: Vergoeding

De opdrachtgever is aan de opdrachtnemer een vergoeding verschuldigd ter grootte van het in de samenwerkingsovereenkomst vermelde bedrag.

Artikel 9: Intrekken en wijzigen van een opdracht

Indien de opdrachtgever de opdracht intrekt of beëindigt voordat de opdracht door de opdrachtnemer is afgerond of voordat de tussen de partijen afgesproken maximale duur van de opdracht verstreken is, dan is de opdrachtnemer gerechtigd de betaalde vergoeding te behouden.
Indien de opdrachtgever elementen uit de opdracht zodanig wijzigt dat er naar oordeel van de opdrachtnemer sprake is van een nieuwe opdracht, is de opdrachtnemer gerechtigd de opdrachtgever een vast bedrag van € 2.500,- in rekening te brengen.

Artikel 10: Betaling

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is de opdrachtgever gehouden om de facturen van de opdrachtnemer binnen een termijn van 15 dagen na factuurdatum te voldoen.
Bij niet-betaling binnen deze termijn wordt het factuurbedrag verhoogd met de wettelijke intrestvoet voor handelstransacties tussen ondernemers. Bovendien zal na schriftelijke ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 15% op de verschuldigde sommen, met een minimum van € 125,-.

Artikel 11: Geen afwijking van de algemene voorwaarden

Een afwijking op de algemene voorwaarden is slechts mogelijk indien deze schriftelijk wordt overeengekomen.

Artikel 12: Toepasselijke BTW

Alle bedragen in deze Algemene Voorwaarden en de Samenwerkingsovereenkomst zijn exclusief de toepasselijke BTW op de overeenkomst.

Artikel 13: Toepasselijk recht

Elk geschil betreffende de geldigheid, uitlegging en uitvoering van deze contractuele (i.e. bijzondere en algemene) voorwaarden wordt uitsluitend beslecht door de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de opdrachtnemer. De opdrachtnemer heeft echter eveneens het recht om te dagvaarden voor de rechtbank die bevoegd zou zijn volgens het gemene recht.

 

In geval van wijziging aan onze algemene voorwaarden, vind je op deze pagina altijd de meest recente informatie. Laatste update: 14/12/2023